Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 6
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVDB06
6
26/06/2014
Ngày khác
1/7/2014
36800000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
TBL06
5
26/06/2014
Ngày khác
30/06/2014
22200000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVDL06
6
30/06/2014
Ngày khác
05/07/2014
34900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVNB061
7
22/06/2014
Ngày khác
29/06/2014
44000000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
5.
ETVNB04
5
18/06/2014
Ngày khác
22/06/2014
26500000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
05
7.
ETVHQ06
6
18/06/2014
Ngày khác
23/06/2014
18900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
8.
ETVH06
7
19/06/2014
Ngày khác
26/06/2014
42378000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
9.
ETVMC06
5
11/06/2014
Ngày khác
15/06/2014
19800000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
05
10.
ETVHK06
4
21/06/2014
Ngày khác
24/06/2014
11500000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
11.
ETVMAL06
7
06/06/2014
Ngày khác
12/06/2014
15030000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
06
12.
ETVSIN06
4
14/06/2014
Ngày khác
17/06/2014
12910000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
13.
ETVTL06
5
9/06/2014
Ngày khác
13/06/2014
6990000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
14.
ETVBKK06
5
06/06/2014
Ngày khác
10/06/2014
8034000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
05
Lịch khởi hành các tháng khác