Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVHQ09
6
20/09/2012
Ngày khác
25/09/2012
21.924.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
07
2.
ETVSINMAL09
7
15/09/2012
Ngày khác
21/09/2012
14.609.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
3.
ETVTL9
5
7/9/2012
Ngày khác
11/9/2012
7.950.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVSIN9
4
15/09/2012
Ngày khác
18/09/2012
12.520.000 VNĐ
13:15
17:40
15
5.
ETVCA9
15
15/9/2012
Ngày khác
30/9/2012
105.900.000 VNĐ
8:00
7:00
10
6.
ETVHK9
4
15/9/2012
Ngày khác
18/9/2012
13.780.000 VNĐ
19:30
22:30
15
Lịch khởi hành các tháng khác