Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
SINMAL2/9
7
28/08/2014
Ngày khác
03/09/2014
14950000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
ETHQ09
5
07/08/2014
Ngày khác
11/08/2014
14600000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
05
3.
ETVNTL08
5
16/08/2014
Ngày khác
20/08/2014
7300000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
07
4.
ETVQH08
6
19/08/2014
Ngày khác
24/08/2014
21178000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
5.
ETVSIN06
4
09/08/2014
Ngày khác
12/08/2014
12794000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
09
6.
ETVSINMAL08
7
24/08/2014
Ngày khác
30/08/2014
15144000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
7.
EVNH0
8
1/8/2014
Ngày khác
8/8/2014
42378000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
8.
ETVDB08
6
29/08/2014
Ngày khác
04/09/2014
35806000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
9.
ETVSINMAL08
7
8/08/2013
Ngày khác
14/08/2013
15.172.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
08
10.
ETVKUL08
4
9/08/2013
Ngày khác
12/08/2013
8.538.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
11.
ETVTL08
5
07/08/2014
Ngày khác
11/08/2014
6500000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
12.
ETVBKK08
5
10/08/2014
Ngày khác
14/08/2014
7690000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
Lịch khởi hành các tháng khác